Huvila.net toimii vuokramökkien ilmoitusfoorumina osallistumatta itse kohteiden vuokrauskuvioon. Emme vastaa palvelussa esiteltävien tietojen tai asiavirheiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Mahdolliset virheelliset tiedot pyrimme oikaisemaan viipymättä normaalin työajan puitteissa.

Vuokrattavien loma-asuntojen suoramarkkinointi netitse aloitettiin jo keväällä -99 &nddash; ensimmäisenä maailmassa. Monet mökinomistajat ovat olleet erittäin pitkäaikaisia asiakkaitamme ja osa yhtäjaksoisesti jo miltei 25 vuotta.

Reilun meiningin hengessä on tarjonta ja kysyntänsä kohdannut. Vain muutamia kertoja on tietoomme tullut valituksia joltain oleellisilta osin liian vajavaisesti tai epämääräisesti esitetyistä mökkitiedoista. Tämmöisissä tapauksissa pyrimme selvittelemään tilannetta ao. mökinomistajan ja asiakkaan kanssa ja seurauksena tiedot joko on korjattu tai erimielisyystapauksessa asiakkuus mökinomistjan kanssa on päättynyt.

Joissakin kohteissa voisi kuvia olla kattavamminkin esillä, mikä jättää ympäristön suhteen hiukan enemmän arvailun varaan. Tämä ei tarkoita harhaanjohtamista, vaan mökinomistajalla on jäänyt kuvamateriaalin kanssa asia hieman vaiheeseen, jolloin todellisuus paikan päällä voi olla myös positiivinen yllätys.

Huvila.net fungerar som ett informations- och reklamforum utan att delta i de faktiska uthyrningsförfarandena, Det är inte heller ansvarigt för eventuella skador som orsakats av tjänstinformationen eller faktafel inom tjänsten. I sådana fall strävar vi efter att rätta eventuell felaktig information så snart som möjligt utan dröjsmål och inom normal arbetstid. Huvila.net operates as an information and advertising forum without a partake in the actual rental procedures, nor is it responsible for any damages caused by the service information or factual errors within the service. In such cases, we pursue to correct any erroneous information as soon as possible without delays and within normal working hours. Huvila.net fungiert als Informations- und Werbeforum ohne Beteiligung am eigentlichen Mietvorgang, Sie ist auch nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Serviceinformationen oder sachliche Fehler innerhalb des Dienstes verursacht werden. In solchen Fällen sind wir bestrebt, fehlerhafte Informationen schnellstmöglich, ohne Verzögerungen und innerhalb der normalen Arbeitszeit zu korrigieren.
Sijainti & pvm: Löytyykö vuokramökki ...n seudulta ensi viikoksi Plats och period: Hur kan jag hitta en stuga runt ...-området för nästa vecka Location & Period: How can I find a cottage around ... area for next week Standort und Zeitraum: Wie kann ich für nächste Woche ein Ferienhaus in der Gegend von ... finden? ?
Saattaisi hyvinkin löytyä seuraavalla tavalla:

1) Laita aloituspvm ensi viikon maanantaille ja jakson kestoksi esim. 5 tai 7 vrk.

2) 'Sijainti'-osassa valitset sopivan Sijaintipisteen, johon määrität sallitun enimmäisetäisyyden.

3) 'Lajittelu'-osiossa voi vielä lisäksi keskittää haun vain varauskalenteria käyttäviin kohteisiin.

4) Jos "ensi viikko" ajankohtana ei ole niin päiväntarkalleen, voi Aloituspvm:n viereisessä '+jousto'-valikossa suoda jaksolle hiukan joustovaraa.
You could do the following:

1) Set your Start (Check-In) date for next Monday and select a Period of 5 or 7 days.

2) Location: select a suitable 'Location Point' and define a tolerated maximum km-distance.

3) Sorting: You may also focus your search only on cottages that have use Booking Calendar in use.

4) If that "next week" is a more flexible period, there is (right next to 'Start Date' input) a dropdown where you can add some flexibility (e.g. a day or two) for your preferred period.
Sie könnten Folgendes tun:

1) Legen Sie Ihr Startdatum (Check-In) für den nächsten Montag fest und wählen Sie einen Zeitraum von 5 oder 7 Tagen.

2) Standort: Wählen Sie einen geeigneten "Standortpunkt" und legen Sie eine tolerierte maximale km-Entfernung fest.

3) Sortierung: Sie können Ihre Suche auch nur auf Ferienhäuser konzentrieren, die den Buchungskalender verwenden.

4) Wenn die "nächste Woche" ein flexiblerer Zeitraum ist, gibt es (direkt neben der Eingabe "Startdatum") ein Dropdown-Menü, in dem Sie etwas Flexibilität hinzufügen können (z. B. ein oder zwei Tage) für Ihren bevorzugten Zeitraum.
Du kan göra följande:

1) Ställ in ditt startdatum (incheckning) för nästa måndag och välj en period på 5 eller 7 dagar.

2) Plats: välj en lämplig "Platspunkt" och definiera ett tolererat maximalt km-avstånd.

3) Sortering: Du kan också fokusera din sökning endast på stugor som har användning av bokningskalender.

4) Om "nästa vecka" är en mer flexibel period, finns det (precis bredvid "Startdatum") en rullgardinsmeny där du kan lägga till lite flexibilitet (t.ex. en dag eller två) för din föredragna period.
Sijaintipiste & säde: Miksi haulla 'HELSINKI 100 km', listautuu myös yli 100 km:n päässä Helsingistä olevia mökkejä Platspunkt och radie: Varför visar en sökning på "HELSINGFORS 100 km", även stugor mer än 100 km bort från Helsingfors Location point & radius: Why search for 'HELSINKI 100 km', also cottages more than 100 km away from Helsinki are listed Standort & Umkreis: Warum werden bei der Suche nach "HELSINKI 100 km" auch Ferienhäuser angezeigt, die mehr als 100 km von Helsinki entfernt sind ?
Koordinaattien mukaan haettaessa tietyn sijaintipisteen ympäriltä etäisyydet ovat linnunteitse. Monen mökin koordinaattien arvioluonteesta johtuen virhemarginaalina on ±20 km, vaikka se käytännössä ja useimmiten on selvästi vähemmän. When searching by coordinates around a certain location point, the distances are measured via the shortest linear route. Due to the approximate nature of the coordinates of many cottages, the margin of error is ±20 km, although in practice and most of the time it is clearly less. Vid sökning på koordinater runt en viss platspunkt mäts avstånden via den kortaste linjära rutten. På grund av den ungefärliga karaktären hos koordinaterna för många stugor är felmarginalen ±20 km, även om den i praktiken och för det mesta är klart mindre. Bei der Suche nach Koordinaten um einen bestimmten Standortpunkt werden die Entfernungen über die kürzeste lineare Route gemessen. Aufgrund der ungefähren Natur der Koordinaten vieler Hütten beträgt die Fehlertoleranz ±20 km, obwohl sie in der Praxis und in den meisten Fällen deutlich geringer ist.

Sijantialue & vesistö: Miksi haku järven nimellä ja tietyltä alueelta listaa samannimisiä järviä muualtakin Suomesta Location & water body: Why does a search with the name of the lake and a certain area list lakes with the same name from other parts of Finland as well Läge och vattenförekomst: Varför listar en sökning med namnet på sjön och ett visst område sjöar med samma namn från andra delar av Finland också Standort und Gewässer: Warum werden bei einer Suche nach dem Namen des Sees und eines bestimmten Gebiets auch gleichnamige Seen aus anderen Teilen Finnlands aufgelistet? ?
Sijainti-osan määritykset eivät (muista osista poiketen) suodatu keskenään, vaan jokainen sijaintimääritys aina lisätään mukaan omana hakualueenaan. 'Location'-definitions don't filter each others out (unlike all other definitions), therefore every seleceted/checked location adds itself in as a search area. Läge och vattenförekomst: Varför listar en sökning med namnet på sjön och ett visst område sjöar med samma namn från andra delar av Finland också Standort und Gewässer: Warum werden bei einer Suche nach dem Namen des Sees und eines bestimmten Gebiets auch gleichnamige Seen aus anderen Teilen Finnlands aufgelistet?

LISÄKOMMENTTINA: Hiukan myöhemmin käytettävissä on myös +sanahaku, jonka avulla tuollainenkin hakurajaus luonnistuu. FOOTNOTE: Some time later we'll offer also another search word input which will make more focused filtering possible with location based definitions.
Lyhyet jaksot: Miten löytyy vuokramökkejä lyhyemmille jaksoille Shorter periods: How can I filter cottages for shorter periods, like for a few days only. Shorter periods: Hur kan jag filtrera stugor under kortare perioder, som bara för några dagar. Kürzere Zeiträume: Wie kann ich Ferienhäuser für kürzere Zeiträume, beispielsweise nur für ein paar Tage, filtern? ?
Useimmiten sesogin ulkopuolella vuokramökkejä on tarjolla myös viikkoa lyhyemmiksi jaksoiksi. Tällaisia kohteita ei voi tällä hetkellä erikseen rajata, mutta hyvää osviittaa saa käyttämällä hintahaarukoinnissa /vrk-määritystä. Usually shorter periods are avaialbe outside higher or the highest seasons. At the moment these cottages cannot be defined separately exactly, but you may filter such cottages by using /Day definiton when setting a suitable Price rate. Vanligtvis är kortare perioder tillgängliga utanför högre eller högsta säsonger. För närvarande kan dessa stugor inte definieras separat exakt, men du kan filtrera sådana stugor genom att använda definitionen /Dag när du ställer in ett lämpligt pris. Normalerweise sind kürzere Zeiträume außerhalb der Hoch- oder Hochsaison verfügbar. Im Moment können diese Ferienhäuser nicht genau separat definiert werden, aber Sie können solche Ferienhäuser filtern, indem Sie bei der Festlegung eines geeigneten Preissatzes die Definition /Tag verwenden.
Varauskalenteri: Miksi haku tarjoaa varattujakin mökkejä asettamalleni pvm-jaksolle Booking Calender: Why does it list also booked cottages for the preferred perid I set Bokningskalender: Varför listar den också bokade stugor för den önskade perioden jag anger Buchungskalender: Warum werden auch gebuchte Ferienhäuser für den von mir festgelegten bevorzugten Zeitraum aufgelistet ?
'Lajittelu & Infoa'-osan 'Kalenterin päivitys?'-valikossa hakutuloksen voi rajata vain varauskalenteria käyttäviin vuokramökkeihin.

Varauskalenteria käyttävät kohteet erottuvat hakutuloksessa aina myös (klikattavalla) kalenterikuvakkeella, jonka vieressä on esillä myös kalenterin viimeisin päivityspvm.

Emme voi taata, että JOKAISEN varauskalenteria käyttävän kohteen varaustiedot olisivat aina ajantasalla, mutta todennäköisyys siihen on kuitenkin hyvä.

Sorting & ...: You can select the 'Calendar Usage/ Calender is in use'-option to filter your search result more properly.

Resorts that use the booking calendar always stand out in the search results with a (clickable) calendar icon, next to which the calendar's latest update date is also displayed.

We cannot guarantee that the reservation information of EVERY resort using the reservation calendar is always up-to-date, but the probability of that is still good.

b>Sorterar &...: Du kan välja alternativet "Kalenderanvändning/ Kalender används" för att filtrera ditt sökresultat mer korrekt.

Resorts som använder bokningskalendern sticker alltid ut i sökresultaten med en (klickbar) kalenderikon, bredvid vilken även kalenderns senaste uppdateringsdatum visas.

OBS! Vi kan inte garantera att bokningsinformationen för VARJE resort som använder bokningskalendern alltid är uppdaterad, men sannolikheten för det är fortfarande god.

Sortieren &...: Sie können die Option "Kalendernutzung/ Kalender wird verwendet" auswählen, um Ihr Suchergebnis besser zu filtern.

Ferienhäuser, die den Buchungskalender nutzen, werden in den Suchergebnissen immer durch ein (anklickbares) Kalendersymbol hervorgehoben, neben dem auch das letzte Aktualisierungsdatum des Kalenders angezeigt wird.

HINWEIS! Wir können nicht garantieren, dass die Reservierungsinformationen JEDES Ferienhauses, das den Reservierungskalender verwendet, immer aktuell sind. aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist immer noch gut.

Yksityiskohtaiset hakukriteerit: Vuokraisin hyvätasoisen loma-asunnon koko kesäksi 2023. Maakunta Keski-Suomi, Pirkanmaa, Päijät- ja Kanta-Häme, Etelä-Savo. Asunnon koko noin 45-70m2, Erillinen saunarakennus tai sitten puusauna päärakennuksessa. WC ei välttämätön. Kompostoiva puuceekin käy. Tiskikoneena toimin itse. Oma ranta, josta pääsee uimaan, voi olla syväkin ranta. Puhdas vesistö, ei lampi tai ihan pikkujärvi. Vähintään yksi makuuhuone alakerrassa, eli ei tarvetta parvelle. Vuokra-aika joustavasti esim. 1.6. - 30.8.2023. ?
Heititpäs laajan kattauksen hakukriteerejä. Vähän kuin näpäytykseksi tyyliin; "paljon hyvää, mutta eepähän ihan kaikki hakukriteeroinnit vielä onnistukaan". Otamme tuostakin vinkkiä jatkokehittelyjämme varten. Ym. kriteereisä saa huomattavan osan määriteltyä jo nykyiselläänkin.

Kerroksien hakuhaarukointia ei vielä ole, mutta laitetaan sekin mukaan hiukan tuonnemapana. Samoin on tilanne makuuhuonelukeman kanssa.

Vesistön laajuus on hyä pointti sinänsä ja työstämme sitäkin puolta, kunhan mm. karttapaikannus on saatu mukaan toimintoihin. Puhtauden osalta voidaan katsoa kuinka vesistönimikkeitä ja online-tiedot Suomen vesistöjen tilasta ovat ympättävissä mukaan. "Oma ranta"-ehtoa voi soveltaa esim. rajaamalla sopivan maksimietäisyyden rantaan ja rastimalla uinnin mukaan aktiviteettina.

Toiletti-vaatimusten osalta voidaan WC-rastia monipuolistaa siten, että haarukoinnin voi tarvirttaessa laajentaa myös kompostoivaan huussiin.

Saunan sijannin rajaamismahdollisuus 'päärakennuksessa' tai 'erillinen rakennus' voidaan myös laittaa tarjolle.

Vastaus viipyy: Tein varausehdotuksen (...-nimiselle) mökille. Otin myöhemmin yhteyttä omistajaan myös sähköpostilla. En ole saanut mitään varausvahvistusta eli en tiedä onko mökki nyt varattu vai ei. Onko ehdotukseni mennyt perille mökinomistajalle Answer takes a longer while: I made a booking proposal for a cottage (named ...). Later I also contacted the owner by email. I haven't received any booking confirmation, so I don't know if the cabin is now booked or not. Has my proposal reached the cottage owner Svaret tar längre tid: Jag gjorde ett bokningsförslag för en stuga (som heter ABC). Senare kontaktade jag även ägaren via mail. Jag har inte fått någon bokningsbekräftelse så jag vet inte om stugan nu är bokad eller inte. Har mitt förslag nått stugägaren Antwort dauert länger: Ich habe einen Buchungsvorschlag für ein Ferienhaus (mit dem Namen ABC) gemacht. Später kontaktierte ich den Besitzer auch per E-Mail. Ich habe keine Buchungsbestätigung erhalten und weiß daher nicht, ob die Hütte jetzt gebucht ist oder nicht. Ist mein Vorschlag beim Ferienhausbesitzer angekommen? ?
Jos ehdotus on lähetetty mökkiesittelyn Varausehdotus-lomakkeella, voimme pyydettäessä tarkistaa kyseisen kohteen lokitiedoista onko viesti mennyt eteenpäin. Ilmoittathan tätä varten kohteen numero, joka näkyy mm. esityksen yläreunassa. Kännykällä numero näkyy vaakasuuntaisessa näkymässä.

On myös mahdollista, että mökinomistajlla on jostain syystä meneillään passiivisempi vaihe vuokraustoiminnassaan, eikä siksi vastaile varausehodtuksiin.

Om förslaget har skickats med hjälp av formuläret Bokningsförslag i stugpresentationen kan vi på begäran kontrollera från det relevanta objektets logginformation, om meddelandet har vidarebefordrats. För detta, bifoga även stugornas ID-nummer, som kan ses t.ex. högst upp i presentationen. På en mobiltelefon visas numret i horisontell vy.

Det är också möjligt att stugägaren av någon anledning går igenom en mer passiv fas i sin uthyrningsverksamhet, och därför inte svarar på bokningsförfrågningar.

If the proposal has been sent using the Reservation proposal form of the cabin presentation, we can, upon request, check from the relevant object's log information, whether the message has been forwarded. For this, please enclose also the cottages's ID-number, which can be seen e.g. at the top of the presentation. On a mobile phone, the number is displayed in horizontal view.

It is also possible that the cabin owner is for some reason going through a more passive phase in his rental activities, and therefore does not respond to booking requests.

Wenn das Angebot über das Formular Reservierungsvorschlag der Kabinenpräsentation übermittelt wurde, können wir auf Anfrage prüfen, ob Aus den Protokollinformationen des betreffenden Objekts können Sie erkennen, ob die Nachricht weitergeleitet wurde. Bitte legen Sie dazu auch die ID-Nummer des Ferienhauses bei, die Sie z.B. auf der Karte sehen können. oben in der Präsentation. Auf einem Mobiltelefon wird die Nummer in horizontaler Ansicht angezeigt.

Es ist auch möglich, dass sich der Hüttenbesitzer aus irgendeinem Grund in einer eher passiven Phase seiner Vermietungsaktivitäten befindet und daher nicht auf Buchungsanfragen reagiert.

Ei yhteystietoja mökille, josta olisin kiinnostunut Ingen kontaktinformation tillgänglig för en intressant stuga> No Contact info available for an interesting cottage Keine Kontaktinformationen für ein interessantes Ferienhaus verfügbar ?
Kyseinen mökki on poistumassa valikoimastamme, jolloin yhteystiedot on jo poistettu näkyviltä.

On mahdollista myös, että jostain syystä kyseinen mökinomistaja ei halua tällä hetkellä pitää yhteystietojaan esillä. Kehotamme kääntymään vaihtoehtoisen kohteen puoleen. Ainahan voi tietysti sivusilmäillenkin seurailla, josko yhteystiedot myöhemmin vielä palautuisivat ao. kohteeseen.

It's likely that such cottage has recently announced it's exit from our service and the contact info has been taken off already. We'd suggest to focus your attention to some alternative cottage resort. Om förslaget har skickats med hjälp av formuläret Bokningsförslag i stugpresentationen kan vi på begäran kontrollera från det relevanta objektets logginformation, om meddelandet har vidarebefordrats. För detta, bifoga även stugans ID-nummer, som kan ses t.ex. högst upp i presentationen. På en mobiltelefon visas numret i horisontell vy.

Det är också möjligt att stugägaren av någon anledning går igenom en mer passiv fas i sin uthyrningsverksamhet, och därför inte svarar på bokningsförfrågningar.

Ob das Angebot über das Formular Reservierungsvorschlag der Kabinenpräsentation übermittelt wurde, können wir auf Wunsch prüfen Aus den Protokollinformationen des betreffenden Objekts können Sie erkennen, ob die Nachricht weitergeleitet wurde. Bitte legen Sie hierzu auch die Ferienhaus-ID-Nummer bei, was man z.B. sehen kann oben in der Präsentation. Auf einem Mobiltelefon wird die Nummer in horizontaler Ansicht angezeigt.

Es ist auch möglich, dass sich der Hüttenbesitzer aus irgendeinem Grund in einer eher passiven Phase seiner Vermietungsaktivitäten befindet und daher nicht auf Buchungsanfragen reagiert.

Hukatut yhteystiedot: Varasin vuokramökkejä kerralla 2 kpl sivuiltanne, enkä laittanut mökkien tietoja ylös ja en ole saanut palautetta mitä olen varannut. Miten löydän yhteystiedot näihin vuokramökkeihin, jotta voisin perua toisen. Ilmoitin tietystikin yhteystietoni varausehdotuksen yhteydessä. Lost contact details: I booked two cottages from your website, but forgot to write down the cottage names down and I haven't received any feedback about the bookings. How can I find the contact details for these cottages in order to cancel one of them? I naturally gave my contact info with the initial booking. Tappade kontaktuppgifter: Jag bokade två stugor från din webbplats, men glömde att skriva ner stugnamnen och jag har inte fått någon feedback om bokningarna. Hur hittar jag kontaktuppgifterna för dessa stugor för att avboka en av dem? Jag gav naturligtvis min kontaktinformation med den första bokningen. Kontaktdaten verloren: Ich habe zwei Cottages über Ihre Website gebucht, aber vergessen, die Namen der Cottages aufzuschreiben, und ich habe keine Rückmeldung zu den Buchungen erhalten. Wie finde ich die Kontaktdaten dieser Ferienhäuser, um eines davon zu stornieren? Selbstverständlich habe ich bei der ersten Buchung meine Kontaktdaten angegeben. ?

Mikäli alustava varaus on tehty ennakkovarauslomakkeella, voimme etsiä lokitiedoista kyseisen kohteen esim. käyttämänne email-osoitteen perusteella.

Jos yhteydenotto on tehty muulla tavoin kuin palvelumme varausehdotus-lomakkeella, voi kohdetta koittaa haeskella palvelusta niiden muistikuvien (esim. sijainti) puitteissa mitä on. On varmastikin viisasta laittaa kauppakumppanin yhteystiedot muistiin jos syystä tai toisesta tulee tarve lisätarkennuksiin tai muutoksiin olosuhteiden vuoksi.

If the contact has been made in a different way than using our service's pre-booking form, you can search for that cottage based on the memories you have of it (e.g. location).

If you used the the pre-booking form, we can look (by your request) for that particular cottage in the log information, e.g. using your the email address you used as your contact info.

Om kontakten har tagits på ett annat sätt än med hjälp av vår tjänsts förbokningsformulär kan du söka efter den stugan utifrån dina korta minnen av den (t.ex. plats).

Om du använde det preliminära bokningsformuläret kan vi leta (efter din begäran) efter just den stugan i logginformationen, t.ex. med den e-postadress du använde som kontaktinformation.

Wenn der Kontakt auf einem anderen Weg als über das Vorreservierungsformular unseres Dienstes hergestellt wurde, können Sie anhand Ihrer kurzen Erinnerungen (z. B. Standort) nach diesem Ferienhaus suchen.

Wenn Sie es verwendet haben Im vorläufigen Buchungsformular können wir (auf Ihren Wunsch hin) in den Log-Informationen nach dem jeweiligen Ferienhaus suchen, z.B. Verwenden Sie dazu die E-Mail-Adresse, die Sie als Kontaktinformationen verwendet haben.

Varausperuutus: Olen varannut vuokramökin ja maksaneet jo varausmaksun, mutta joudumme peruuttamaan varauksen. Saammeko varausmaksun takaisin, kun vuokrauksen alkuun on vielä näin pitkä aika Booking cancellation: I have booked a cottage and paid the deposit, but we will have to cancel the booking. Will the deposit be returned to us, considering that the start of the rental period is a long way ahead? Avbokning: Jag har bokat en stuga och betalat depositionen, men vi måste avboka bokningen. Kommer depositionen att återbetalas till oss med tanke på att hyresperiodens början ligger långt fram i tiden? Stornierung der Buchung: Ich habe ein Ferienhaus gebucht und die Anzahlung geleistet, aber wir müssen die Buchung stornieren. Wird die Kaution an uns zurückerstattet, da der Beginn der Mietzeit noch in weiter Ferne liegt? ?

Huvila.net toimii vielä tätä nykyä pelkästään ilmoitusfoorumin tavoin, jolloin kaikista vuokraukseen liityvistä käytännön kuvioista vastaavat aina vuokranantaja ja vuokralainen keskenään. Lähitulevaisuudessa mökinomistajille on tarjolla mahdollisuus laittaa kohteensa myös varattavaksi sivustomme kautta, joten teemme laajennuspäivityksiä peruskonseptiimme.

Tällä hetkellä jokaisella kohteella on omat käytäntönsä ja vuokrausehtonsa, joskin pääpiirteissään ne ovat hyvinkin samanakaltaisia. Poiketen lähinnä ennakkomaksuosuuden suuruuden ja eräpäivien osalta. Mökinomistaja informoinee vuokrausehdoistaan jo miltei ensimmäisen vastauksensa yhteydessä.

Huvila.net is an open, albeit sophisticatedly tailored, forum for the presentation of holiday cottages and all practical aspects related to renting, including payments, etc., are always mutually responsible for the lessor and the lessee. Huvila.net är ett öppet, om än sofistikerat skräddarsytt, forum för presentation av semesterstugor och alla praktiska aspekter relaterade till uthyrning, inklusive betalningar etc., är alltid ömsesidigt ansvariga för uthyraren och hyrestagaren. Huvila.net ist ein offenes, wenn auch anspruchsvoll zugeschnittenes Forum für die Präsentation von Ferienhäusern und alle praktischen Aspekte rund um die Vermietung, inklusive Zahlungen etc., liegen stets in der gegenseitigen Verantwortung des Vermieters und des Mieters.
Markkinointi: Miten markkinoitte palveluanne ja missä mainostatte Advertising: How do you market your site. Where do you advertise ?
Keskeisin mainoskanavamme on nykyään Googlen hakupalvelu, johon satsaamme kuukausittain huomattavia summia.

Markkinointiinhan kuuluu myös palvelun parantaminen tuotekehittelyn muodossa, mihin olemme satsaamassa yhä enenevässä määrin.
Our advertising budget is invested mostly on Google searches. Our (not most obvious) but still oddly efficient SoMe-presence is –of course– also part of our marketing strategy.
Palautefoorumi: Vuokrasimme palvelunne kautta mökin. Haluaisimme nyt mökkimiljöön katsastaneena antaa palautetta, joka hyödyttäisi mahdollisia tulevia saman mökin vuokraajia. Onko teillä tällaista palvelua ?
Palautefoorumin tarjoaminen ilman sen kummempaa mietintää ja ylläpitoa ongelmana on sen helppo väärinkäyttö, eikä sensuuriin pohjautuva palautefoorumi olisi sen parempi. Ehkä joillakin keskustelupalstoilla palvelustamme/tarjonnasta voi esittää näkemyksiään, mutta itse emme ylläpidä tällaista kanavaa.

Asiakastyytyväisyydestä viestiviä oheisominaisuuksia otamme sovellamme hieman tuonnempana palvelussa, kuitenkin niin ettei haittatarkoituksillisen anonyymille sabotoinnille liian "sinisilmäisesti" suoda sijaa. Rakentava kritiikki on aina paikallaan ja makumieltymyksiään saa julkituoda. Kritiikille tultaisiin kuitenkin pyytämään aina myös vastinetta kritiikin kohteelta ja samalla varmistamaan kyseessä olevan aito mökkikohteessa itse vieraillut lomamökkeilijä, eikä joku puskista huutelija.

Mökkien olemassaolevien SoMe-feedien hyödyntämiseen tullaan myös tarjoamaan esitysten ohessa tilaa.

Jos jostain kohteesta tulisi toistuvammin negatiivista palautetta, asian tiimoilta otettaisiin kohteen omistajaan yhteyttä ja pyrittäisiin selvittämään mistä on kyse. Kuluneen 23 vuoden aikana on tällaisten tapauksien merkeissä meihin oltu yhteydessä erittäin harvoin ja käytännöässä vain nimellisesti. Mielestämme tämä osaltaan kertoo kohdetietojen hyvästä yleisluotettavuudesta ja reilusta meinngistä.
Asiakaskirjautuminen: Mökin '...' omistajana olen asiakkaanne, enkä nyt muista mistä sinne asiakastilille kirjaudutaan Log In for customers: As your customer and an account holder I just happended to not remember where can I log-in? ?
Kirjatumaan pääsee yläkulman MENU-linkistäOman mökkiesittelyn yhteystietojen alla on logokuvake, josta kirjautuminen onnistuu. On your cottage presentation there is that tiny huvilanet-logo just below your contact info that includes a 'log in'-link.
Kirjautuminen käyttäjänä: Voiko palveluunne rekisteröityä/kirjautua käyttäjäksi, jotta esim. 'Omat Suosikit'-poiminnat säilyisi omalla tunnuksella ja kaikilla laitteilla käytettäessä. Log In for Users: As your regular user/visitor I'd like to have an user account, to for instance save my 'Likes' and such... to be used on various devices of mine ?
Tällä hetkellä ei käyttäjäkirjautumista valitettavasti vielä ole tarjolla, mutta laitamme tämänkin toiminnon piakkoin mukaan palveluumme. At the moment and not yet user logIn isn't available, but it will be – quite soon.
Otsakkeista avautuu vastauksia yleisimpiin kysymyksiin. Lähetä tarvittaessa lisätiedusteluja.
Sammanställda svar ovan, tillgängliga att öppna. För ytterligare svar kan du kontakta oss med ett meddelande.
Compiled answers above, available to get opened. For any additional answers, you may approach us with a message, please.
Die oben zusammengestellten Antworten stehen zum Öffnen zur Verfügung. Für weitere Antworten können Sie uns bitte eine Nachricht zukommen lassen.

Usein

kysyttyä

Vangliga

frågor

Usual

questions

Oft

gefragt